Program "MollyLac Salon Partner" został stworzony z myślą o salonach, które chcą wyróżnić się na tle innych, tworząc wyjątkowe i prestiżowe miejsce na mapie Polski.

Każdy kto przystąpi do naszego unikalnego programu ma możliwość szkoleń u najbardziej wybitnych szkoleniowców z Polski i zza granicy oraz skorzystania ze wsparcia marketingowego, które oferujemy w ramach współpracy.

"MollyLac Salon Partner" oferuje usługi z zakresu manicure i pedicure pracując  na produktach marki MollyLac oraz produktów z oferty Allepaznokcie.pl

REGULAMIN Programu  "MollyLac Salon Partner" 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Program  MollyLac Salon Partner ”, zwanej dalej Promocją jest: Allepaznokcie Michał Szewczyk, 90-361 Łódź ul. Piotrkowska 270 NIP: 62921081431, zwany dalej Organizatorem.

2. Każdy podmiot zakwalifikowany, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do udziału w Programie jest Partnerem Organizatora, zwanym dalej Partnerem.

3. Sprzedaż towaru przez Organizatora Partnerowi, poza zakupem Pakietu Startowego, odbywa się za pośrednictwem:

  • strony allepaznokcie.pl
  • przedstawiciela handlowego
  • sklepu firmowego Allepaznokcie, Łódź Piotrkowska 270

 4. Regulamin, wraz z dokumentacją przywołaną w swojej treści, zwany łącznie dalej Regulaminem, jest jedyną obowiązującą podstawą wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Organizatorem a podmiotami ubiegającymi się o zostanie Partnerem, a także pomiędzy Organizatorem a Partnerami. Powyższy zapis jest wyłączony jedynie jeśli Organizator wraz z Partnerem dokonali indywidualnych postanowień w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zarówno osoby ubiegające się o uzyskanie statusu Partnera, jak i każdy Partner, są zobligowani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stosowaniem się do jego postanowień.

5. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Partner ma prawo zrezygnować z udziału w Programie bez ponoszenia dodatkowych kosztów poprzez złożenie Oświadczenia (które znajduje się na stronie internetowej Organizatora allepaznokcie.pl/salonypartnerskie) Organizatorowi na adres: 90-361 Łódź, Piotrkowska 270  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora sklep@mollylac.com

§ 2 PRZEDMIOT PROGRAMU

1. Meritum Programu stanowi nawiązywanie współpracy pomiędzy Organizatorem a podmiotami, które nabędą status Partnera.

2. Współpraca ma na celu popularyzowanie marki Organizatora, celem zwiększenia sprzedaży produktów lub usług przez Organizatora.

3. W związku z udziałem w programie, Partnerowi przysługują korzyści oraz prawa określone w niniejszym Regulaminie. Organizator, w ramach indywidualnych postanowień, zachowuje prawo przyznania poszczególnym Partnerom korzyści nie wskazanych w Regulaminie, przy czym takowe oddzielne postanowienia nie uprawniają pozostałych Partnerów do jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.

§ 3 UZYSKANIE STATUS PARTNERA

1. Partnerem mogą zostać:

a. osoby fizyczne,

b. osoby prawne,

c. podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które to podmioty prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, a w szczególności usługi kosmetyczne związane z ochroną, stylizacją oraz pielęgnacją paznokci.

2. Podmiot starający się o status Partnera ma obowiązek łącznie:

a. Zakupu bezpośrednio od Organizatora Parkietu promocyjnego, tj. dowolnych produktów marki MollyLac, Allle, Allepaznokcie, za kwotę nie mniejszą niż 1500 zł brutto;

b. Wypełnienia deklaracji, stanowiącej załącznik niniejszego regulaminu;

c. Posiadania wykwalifikowanego personelu w zakresie świadczenia usług związanych z wykorzystaniem oferty produktowej Organizatora;

d. Prowadzenia działalności w miejscu spełniającym standardy estetyczne oraz higieniczne zarówno w przepisach prawa jak i ogólnie przyjętymi społecznie wymogami.

3. Partner ma obowiązek wypełnienia deklaracji zgodnie z prawdą. Partner jest zobowiązany poinformować Organizatora o wszelkich zmianach danych informacji wskazanych w formularzu pod rygorem odmówienia Partnerowi korzyści wynikających z Programu.

4. Zrealizowanie postanowień pkt. 2 niniejszego paragrafu, wiąże się ze złożeniem oświadczeń przez Podmiot ubiegający się o status Partnera w zakresie:

a. Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Programu Partnerskiego oraz jego akceptacji;

b. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych Partnera przez Organizatora oraz Dystrybutora, w celach związanych z uczestnictwem Partnera w programie;

c. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie przez podane dane kontaktowe Partnera, w szczególności telefon oraz adres poczty elektronicznej, informacji handlowych oraz marketingowych wysyłanych przez Organizatora oraz Dystrybutora.

5. Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą wystosowania przez Organizatora wiadomości potwierdzającej osiągnięcie owego statusu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Partnera.

§ 4 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. W związku ze spełnieniem przesłanek pkt 2 par.3 Regulaminu, wraz z przyznaniem osiągnięcia statusu Partnera, Organizator do Pakietu Startowego dołączy pakiet marketingowo-promocyjny za cenę 1 zł netto.

W skład pakietu wchodzą:

a. plakaty reklamowe

b. Zniżka -15% na szkolenia w Akademii Allepaznokcie 

c. Stały rabat -15% na produkty MollyLac

d. Torba

e. Kubek firmowy MollyLac x 2 szt.

f. Długopis

g. ekspozytor na lakiery MollyLac

3. Organizator, na prośbę Partnera, posiadając niezbędne informację, może udzielić Partnerowi doradztwa marketingowego oraz sprzedażowego produktów marki MollyLac.

4. Organizator podczas akcji promocyjnych marki MollyLac i Allepaznokcie w mediach społecznościowych, które będą wiązały się ze wskazaniem Partnerów, ujawni Partnera jako podmiot zasługujący na miano Partnera marki MollyLac.

§ 5 OBOWIĄZKI PARTNERA

1. Partner zobligowany jest do dokonania w autoryzowanych punktach comiesięcznych zakupów produktów marki MollyLac na kwotę min. 300 zł brutto, już po uwzględnieniu udzielonego 15% rabatu

2. Zakup, o którym mowa w pkt 1 niniejszego par., winien zostać dokonany u Dystrybutora oraz udokumentowany fakturą VAT lub paragon imienny.

3. W celu weryfikacji wykonywania obowiązku o którym mowa w pkt 1 niniejszego par., Organizator może zażądać od Partnera przedstawienia dowodu dokonania zakupów u autoryzowanego sklepu Allepaznokcie, a Partner ma obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania takowego zawiadomienia do przedstawienia Organizatorowi dowodu zakupu produktów marki MollyLac na kwotę min 300 zł brutto miesięcznie poprzez okazanie ich w siedzibie Organizatora: Allepaznokcie Michał Szewczyk, 90-361 Łódź ul. Piotrkowska 270  lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora sklep@mollylac.com w formacie JPG lub PDF.

4. Partner wyraża gotowość do uczestnictwa w promowaniu marki MollyLac, w szczególności poprzez wskazanie Partnerstwa oraz aktywność w mediach społecznościowych w zakresie zarówno Partnerstwa jak i produktów marki MollyLac, a także uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych i edukacyjnych związanych z ofertą produktową marki MollyLac.

5. Partner zobowiązuje się do uczestnictwa w akcjach promocyjnych marki MollyLac, a w szczególności dotyczących:

a. organizacji dni otwartych,

b. organizacji konkursów,

c. uczestnictwa w akacjach rabatowych.

6. Partner zobowiązany jest w miejscu świadczenia usług z wykorzystaniem produktów marki MollyLac do umieszczenia zewnętrznych oraz wewnętrznych elementów wystroju identyfikujących Partnera jako osobę posiadającą ów status, w szczególności poprzez identyfikację wizualna przedmiotów z logo marki MollyLac.

7. Partner zobowiązany jest do posiadania wykwalifikowanego personelu w zakresie świadczenia usług z użyciem produktów marki MollyLac, a także wyraża gotowość do uczestnictwa oraz pomocy w organizowaniu szkoleń podnoszących kwalifikacje oraz wiedzę na temat marki MollyLac

8. Organizator zamieści dane Partnera na stronie allepaznokcie.pl/salonypartnerskie jako podmiotu zasługującego na miano MollyLac Salon Partner wraz ze wskazaniem lokalizacji Partnera.

9. Organizator przewiduje możliwość aranżacji spotkań informacyjnych i edukacyjnych związanych z ofertą produktową marki MollyLac, na które Partnerzy zostaną zaproszeni.

10. Organizator, w porozumieniu z Partnerem, przewiduje możliwość organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje personelu Partnera.

11. Organizator zobowiązany jest do dodania do grupy informowania Partnera o nowościach, promocjach oraz organizowanych wydarzeniach wskazanych w pkt 4.

§ 6 REKLAMACJA

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez uczestników Promocji w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres Organizatora sklep@mollylac.com, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej wystąpienie z reklamacją.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika Promocji dotyczące sposobu naprawy szkody.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.

 

§ 7 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych Partnerów jest Organizator

2. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników Promocji dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. No 101, poz.926 z późn. zm.).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji w celach marketingowych, informacyjnych oraz statystycznych.

Wszyscy Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych.

4. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych, przekazanych przez Uczestnika.

§ 8 ZMIANA REGULAMINU

1. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na stronie allepaznokcie.pl/salonypartnerskie

3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmiany na stronie.

4. Partner w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie Organizatora, ma prawy wypowiedzenia uczestnictwa w Programie.

Oświadczenie znajduje się na stronie internetowej Organizatora  allepaznokcie.pl/salonypartnerskie, stanowiącej załącznik  niniejszego regulaminu winno zostać złożone w formie pisemnej na adres ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora sklep@mollylac.com
Niezłożenie oświadczenia o wypowiedzeniu uczestnictwa w Programie traktowane jest jako akceptacja zmiany regulaminu.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie internetowej Organizatora, pod adresem allepaznokcie.pl/salonypartnerskie a także w siedzibie Organizatora.

2. Organizatorowi służy prawo zawieszenia udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień Regulaminu, skutkujące anulowaniem wszelkich prowizji oraz innych korzyści przyznanych Partnerowi.

3. Wszelkie informacje o Promocji, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy.

5. Regulamin Promocji określa zasady udziału w organizowaniu Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Promocji

6. Uczestnicy Promocji wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu.

7. Zarówno Uczestnicy Promocji, jak i Organizator, będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Promocji w sposób ugodowy, na drodze polubownej.

Załączniki

1. Formularz  przystąpienia do programu 

2. Rezygnacja z programu